దేవునికి ఏ నూనెతో దీపం వెలిగించాలి?

భగవంతునికి ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించడం మంచిది. అది లేకపోతే నెయ్యిని ఉపయోగించవచ్చు. ఒకవేళ ఏ నెయ్యీ లేకపోతే నువ్వుల నూనెతో దీపం పెట్టడం శ్రేయస్కరం. అంత స్థోమత లేకపోతే ఆముదం నూనెతో వెలిగించవచ్చు. అయితే,నెయ్యి, నూనె కొనుగోలు చేసే స్థోమత లేకపోతే మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించి పూజ చేయొచ్చు.